Vedtægter for Valbjerggaard Sportsrideklub

§ 1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er Valbjerggaard Sportsrideklub

Forkortelse: VASK

Klubbens hjemsted er Guldborgsund Kommune

Klubbens stiftelsesdato 18. august 2015

§ 2. Formål

Klubbens formål er, at fremme interessen for ridesporten og samle medlemmerne til udøvelsen af denne idræt. I det daglige har klubben til formål at uddanne børn, unge og voksne i omgang med heste, i alt vedrørende hestens brug, pleje og adfærd, herunder især med fokus på forståelse for hestes adfærd og sikker omgang med dem. Derudover vil vi ligeledes sætte fokus på at styrke medlemmernes mulighed for samvær samt at være aktive i afholdelse af mindre ridestævner.

§ 3 Dansk Rideforbund

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds, reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 4 Medlemmer

Som medlem kan optages enhver med interesse for ridning og kammeratskab omkring hestesporten, og som i øvrigt kan tilslutte sig klubbens formål.

Medlemskabet er gældende fra den dato skriftligt anmodning herom modtages af bestyrelsen.

Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.

Når indmeldelsen er sket, har medlemmet de rettigheder og pligter som er angivet i loven.

Al kommunikation til medlemmerne foregår via Valbjerggaards Sportsrideklubs hjemmeside.

Udmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til 1. januar. Medlemskab gælder kalenderåret ud. Betaling er bindende året ud.

§ 5 Hæftelse

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

§ 6 A Karantæne/udelukkelse

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§ 6 B

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger.

§ 6 C

I det af §6 B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts Forbund (eksklusion).

§ 7 Kontingent

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år adgangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. For aktive medlemmer opkræves medlemskontingent årligt forud og er forfalden til betaling den 1. februar.

Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom. Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.

§ 8 Bestyrelsen

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelses på 5 medlemmer og 2 suppleanter, der alle skal være fyldt 18 år.

Bestyrelsens medlemmer samt revisorer vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, og de kan genvælges. På generalforsamlingen vælges ligeledes 2 suppleanter til bestyrelsen, men for 1 år ad gangen. De ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, og de lige år 2 bestyrelsesmedlemmer. Første gang ved lodtrækning.

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

I tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.

Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg.

§ 9 Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen indkaldes skriftlig med min. flg. dagsorden:

 1. Godkendelse af referat
 2. Meddelelser fra formanden
 3. Meddelelser fra kassereren vedr. klubbens økonomi
 4. Eventuelt

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6A. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemning.  Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og et beslutningsreferat underskrives ved det enkelte mødes afslutning. Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. underskrives protokollen af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde. Beslutningsreferat er tilgængeligt for medlemmer på klubbens hjemmeside senest 10 dage efter mødet.

§ 10 Prokura

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles to i foreningen -formand og kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af lovens § 11. Der bør ikke meddeles eneprokura.

§ 11 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes senest ved udgangen af marts måned. Dato for generalforsamlingen varsles med minimum 21 dage.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, skriftlig meddeles klubbens medlemmer med mindst 7 dages varsel.

Medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder. For medlemmer under 18 år har én af forældrene/værge til medlemmet stemmeret og er valgbare til bestyrelsen. Det kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

(forslag refererer til § 8)

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Vedtagelse af bestyrelsen forretningsorden for kommende år
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Ulige år 3 medlemmer, lige år 2 medlemmer (valgperiode 2 år)
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (valgperiode 1 år)
 9. Valg af 1 revisor(valgperiode 2 år) Første år vælges 2 revisorer, der afgøres ved lodtrækning, hvem der skal på valg efter 1 år. 1 revisorsuppleant (valgperiode 1 år)
 10.  

Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m. På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog § 12 og § 15. Afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog § 6 B og 6 C. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 12 Vedtægtsændring

Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

§ 13 Regnskabsår

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december og regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 revisorer, på den ordinære generalforsamling.

§14 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregning. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

§ 15 Opløsning

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke ridesportslige aktiviteter et eventuelt overskud, samt andre aktiver, skal tilfalde.

Vedtægterne er vedtaget på stiftende generalforsamling den. 18. august 2015.

Ændring af vedtægterne er vedtaget på ordinær generalforsamling d. 31. januar 2017.